Metodinė diena Vyturėlyje ❤️🌞

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaitoje išryškėja naujas požiūris į vaikystę, vaiko ugdymo(si) teorijas, vaiko patirtinį ugdymą, vaiko ir suaugusiojo tarpusavio sąveiką, pradėta plačiai kalbėti apie kokybinį ugdymą. Inovacijos tampa labai svarbios, jos reikalingos kitokiai ugdymo kokybei, vaiko saviraiškos, patirties, pažinimo skatinimui. Inovacijos sąvoka ikimokyklinio ugdymo įstaigose siejama su nuolatiniu ieškojimų poreikiu įgyvendinti kilusias idėjas.
Vasario 22 d. Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko metodinė diena „Į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas pasitelkiant inovatyvius ugdymo metodus ir priemones“, kuriai kvalifikacijos tobulinimo programą parengė logopedė, specialioji pedagogė Lina Balčiūnienė. Renginio tikslas – atskleisti inovatyvių ugdymo metodų ir priemonių taikymo galimybes, siekiant į vaiko sėkmę orientuoto ugdymo(si).
Į renginį atvykusius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus bei vadovus iš Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasveikino darželio direktorė Rita Vičiuvienė, tardama nuoširdžius sveikinimo žodžius. Nuotaikingą muzikinę dovanėlę susirinkusiems renginio dalyviams dovanojo šaunus mergaičių ansamblis, vadovaujamas meninio ugdymo mokytojos Skaidrės Sprinžukaitės-Mužienės. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė, skaitydama pranešimą „Kaip pagauti vaiko sėkmę?“, pakvietė visus susimąstyti apie vaiko kelią į sėkmę, kokie kriterijai ir požymiai padeda nustatyti tai, kas yra vaiko sėkmė. Logopedė, specialioji pedagogė Lina Balčiūnienė paruošė pranešimą „Į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas pasitelkiant inovatyvius ugdymo metodus ir priemones“, kuriame pateikė savo asmeninę patirtį apie kasdieninėje praktikoje naudojamus metodus, kurie padeda siekti vaiko sėkmės. Į atviras veiklas grupėse pakvietė: Rasa Žiubrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, su ikimokyklinio amžiaus vaikų grupe „Burbuliukai“ – judri ir sportiška veikla „Pats judu ir kitą kviečiu“; Daiva Miknevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, su mišraus amžiaus vaikų grupe „Kodėlčiukai“ – kviečianti į skaičių pasaulį veikla „Aš skaičių šalyje“; Romualda Kunšteinienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, su ikimokyklinio amžiaus vaikų grupe „Boružėlės“ – profesijų pažinimą skatinanti veikla „Kelionė į profesijų šalį“; Lina Balčiūnienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, su didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaiku – spalvinga individuali veikla sensoriniame kambaryje „Spalvos ir spalviukai“. Renginio metu vyko mokytojų ir mokytojų padėjėjų pagamintų metodinių ugdymo(si) priemonių paroda.
Metodinės dienos dalyviai geranoriškai ir aktyviai įsitraukė į visas pasiūlytas veiklas, nuoširdžiai ir betarpiškai bendravo ir diskutavo tarpusavyje. Viso renginio metu jautėsi paprastai nuoširdi, palaikanti ir šilta atmosfera, pasidalinimas bendryste ir patirtimi ❤
Dėkojame mūsų darželio mokytojams už lyderystę bei pasidalijimą savo darbo patirtimi, visiems dalyviams už originalias mintis, atsakant į klausimą – kas yra vaiko sėkmė ir pastabumą, fiksuojant vaiko sėkmės momentus atvirų veiklų metu, vaikams už tikras emocijas, šypsenas ir skambias daineles, o Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrui už bendrystę ir pagalbą organizuojant metodinę dieną ❤
Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis”
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė
Close Menu