Įvairiapusiškas meninis ugdymas darželyje

Vaikų ugdymas per meną turi savitą tikslą – ugdyti estetinę ir meninę kultūrą, diegti meilę grožiui, mokytis subtiliai elgtis, žadinti saviraiškos ir kūrybos poreikį. Ikimokyklinio amžiaus tarpsnis sąlygoja, kad pasirinktos konkrečiam meno žanrui būdingos raiškos priemonės mokytojui yra lengvai įvaldomos, todėl vaikų veikloje nesudėtingai taikomos. Vienas pagrindinių šios veiklos akcentų – užsimezgęs jautrus vidinis ryšys tarp suaugusiojo ir vaiko. Vaikams meninė veikla yra neatsiejama nuo pagrindinės jų veiklos – žaidimo, ji čia funkcionuoja kaip savita žaidimo forma. Tai sudaro palankias prielaidas per vaikui patrauklią ir linksmą meninę veiklą skatinti ir puoselėti vaiko socialinės patirties raišką, palaipsniui keičiant ją į socialiai vertingą patirtį.

Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko nuotolinis seminaras „Įvairiapusiškas meninis ugdymas darželyje – pamatas vaiko emocinei ir socialinei gerovei“, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojams. Seminaro metu pateikta asmeninė ir originali Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojos Skaidrės Sprinžukaitės-Mužienės  kontaktinio ir nuotolinio darbo patirtis. Pranešimo metu meninio ugdymo mokytoja Skaidrė pristatė savo darbo patirtį, paremtą sėkmingo vaikų meninio ugdymo pavyzdžiais, supažindino su kūrybiškais darbo metodais ir originaliomis muzikavimo priemonėmis.

Išryškinti komandinio (meninio ugdymo mokytojo, pedagogų, tėvų) darbo nuostatas ir pristatyti sėkmės rezultatus Skaidrei padėjo Pakruojo vaikų lopšelio –darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Algina Razgaitienė, Rasa Žiubrienė, Zinaida Žvinklienė, Daiva  Miknevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė. Mokytojų pranešimuose išskirta meninio ugdymo svarba visose ugdymo (-si) srityse, kaip teigiamas emocijas, kūrybiškumą, saviraišką, savireguliaciją skatinantis veiksnys.

Labai tikimės, kad seminaro dalyviai praplėtė asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas, kitomis akimis pamatė kolegas ir kūrybiškoje atmosferoje gerai praleido laiką.

 

Informaciją paruošė

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis”

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė

Close Menu